Bezwaar en beroep - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

Bezwaar en beroep

Advisering > inhoud advisering


Tegen de besluiten die een gemeentebestuur neemt, staat over het algemeen rechtsbescherming open. Een juridische procedure waarbij de rechtmatigheid van dat besluit kan worden aangevochten. Dat geldt ook voor bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en handhavingsbesluiten. Als u met zo’n besluit wordt geconfronteerd waar u het niet mee eens bent, dan kunt u van die juridische procedure gebruik maken. Meestal moet u dan tegen zo’n besluit eerst bezwaar maken bij het gemeentebestuur zelf (bezwaarschriftprocedure). Levert dat nog steeds niet het gewenste resultaat op, dat kunt u vervolgens naar de rechter stappen (het instellen van beroep).

In sommige gevallen moet de gemeente eerst een ontwerpbesluit ter inzage leggen voordat het (definitieve) besluit genomen kan worden. Tegen dat ontwerpbesluit kunnen zienswijzen worden ingediend. Tegen het uiteindelijke besluit dat volgt op het ontwerp, kan direct beroep worden ingesteld bij de rechter. Deze bijzondere procedure geldt onder meer voor bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor grote of ingewikkelde projecten.

Het indienen van een zienswijze, het maken van bezwaar of het instellen van beroep is op zichzelf niet moeilijk. Een kwestie van het versturen van een brief waarin u aangeeft dat u het er niet mee eens bent.

Maar met uw zienswijze, bezwaar- of beroepschriften wilt u uiteindelijk ook iets bereiken. En dat maakt het lastig. Uw brief moet goed zijn gemotiveerd en dus zijn voorzien van de juiste (juridische) argumenten. Daarvoor is kennis nodig van de regelgeving (waar moet de gemeente bij het nemen van het besluit op letten). Ook is het nodig om te weten hoe rechters naar vergelijkbare zaken hebben gekeken. Bovendien moet uw brief op tijd en bij de juiste instantie zijn ingediend. Tenslotte is de kous met het indienen van een zienswijze of bezwaa- of beroepschrift nog niet af. Er volgt meestal een uitgebreid behandelingstraject met een hoorzitting, een reactie van de tegenpartij, de mogelijkheid van het indienen van (nadere) documenten en argumenten etc.

Advisering zienswijze/bezwaar en beroep

Bij het indienen van een zienswijze, het maken van bezwaar of het instellen van beroep en alle werkzaamheden daaromheen kan ik u helpen:

  • geven van een advies over uw (juridische) mogelijkheden ten aanzien van een door de gemeente genomen besluit of bekendgemaakt ontwerpbesluit;

  • het opstellen van een zienswijze, bezwaarschrift of beroepschrift of het geven van een beoordeling van en/of het maken van een aanvulling van een al (door u) gemaakte tekst;

  • het namens u optreden als gemachtigde bij het indienen van een zienswijze, het maken van bezwaar of het instellen van beroep. Dit betekent dat ik de hele procedure voor u regel en verzorg waarbij elke (vervolg)stap in overleg met u wordt bepaald.


Terug naar de inhoud