Voor gemeenten - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

Voor gemeenten

Advisering


Het omgevingsrecht is voor gemeenten een breed werkveld. Het is voortdurend in beweging. Er zijn verschillende invalshoeken: organisatorisch, bestuurlijk, planologisch, technisch en juridisch.

Mijn insteek is vooral juridisch-bestuurskundig. Dat houdt in dat ik mij niet alleen bezig houd met de klassieke, juridische vraag of een besluit rechtmatig is. Ik hou me ook bezig met de vraag hoe (nieuwe) regels of omgevingswetgeving (het beste) door een gemeente (kunnen) worden uitgevoerd en in hoeverre de besluiten die een gemeentebestuur neemt doelmatig zijn. Daarbij kijk ik naar hoe het ruimtelijke beleid juridisch kan worden vertaald en of het omgevingsrecht slim en effectief wordt toegepast. Met dit type vraagstukken heb ik als juridisch adviseur en projectleider bij gemeenten veel ervaring opgedaan. Zowel in de beleidsvoorbereidende als uitvoerende zin. Bij de uitvoering, met name in de juridische handhaving van het omgevingsrecht en de organisatie daarvan.

Wat E.Fijma Juridisch en Bestuurskundig advies voor u kan doen

Voor gemeenten kan dan ik dan ook onder meer de volgende werkzaamheden uitvoeren:

  • projectleider/adviseur voor handhavingsprocedures en het oplossen van handhavingsdossiers op het gebied van het omgevingsrecht;

  • coaching en begeleiding van vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij de toepassing van het omgevingsrecht;

  • opstellen van bestemmingsplanregelingen of andere verordeningen. Ook voor meer specialistische regelingen zoals bijvoorbeeld een havenverordening, APV-aanpassingen, en regels op het gebied van openbare orde en veiligheid kunt u bij mij terecht;

  • opstellen van ruimtelijke onderbouwingen of het beoordelen daarvan op volledigheid en juistheid;

  • opstellen en actualiseren van ruimtelijke beleidsstukken die op grond van de Wabo noodzakelijk zijn zoals ontheffingenbeleid voor omgevingsvergunningen in afwijking van het bestemmingsplan en handhavingsbeleid, of geven van een second opinion over dergelijke beleidsstukken;

  • evaluatie van gemeentelijke organisaties of onderdelen daarvan om te bezien in hoeverre de uitvoering van het omgevingsrecht voldoet aan de daarvoor geldende (wettelijke) kwaliteitseisen.


Voorbeelden advisering

Hier enkele voorbeelden van mijn producten voor andere opdrachtgevers:

ontheffingenbeleid
handhavingsbeleid
evaluatie

Terug naar de inhoud