omgevingsvergunning - e fijma juridisch en bestuurskundig advies

Ga naar de inhoud

omgevingsvergunning

Advisering > inhoud advisering


De omgevingsvergunning is de opvolger van de oude bouwvergunning. Maar er is meer. De omgevingsvergunning vervangt ook allerlei andere oude gemeentelijke vergunningen. Met de omgevingsvergunning kunnen verschillende activiteiten in één keer aangevraagd c.q. vergund worden. Het gaat om activiteiten als bouwen, slopen, kappen, gebruik in afwijking van het bestemmingsplan etc. Het apart aanvragen van allerlei vergunningen voor een project is dus niet meer nodig. Tegelijkertijd zijn met de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen verruimd.
Meer mogelijkheden dus, helaas niet altijd eenvoudiger.

Advisering omgevingsvergunning

Als u te maken krijgt met de omgevingsvergunning of iets wilt bouwen of een pand in gebruik wilt nemen, kan ik het volgende voor u doen:

  • onderzoeken vergunningsplicht. Ik kan voor u onderzoeken of een omgevingsvergunning (inderdaad) moet worden aangevraagd en of het bouwwerk, of het door u geplande gebruik, voldoet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan;

  • het opstellen en indienen van een principeverzoek of aanvraag. Het is bij de meeste gemeenten mogelijk om, voordat u een officiële aanvraag om een omgevingsvergunning indient, eerst van de gemeente reactie te krijgen of in principe wel of niet aan uw project medewerking kan worden verleend. Dit gebeurt dan op basis van een principeverzoek. Zo’n verzoek kan sneller en goedkoper worden ingediend dan een complete vergunning. Op die manier bespaart u zich kosten en krijgt u sneller een indicatie of uw project kans van slagen heeft. Ik kan zo’n principeaanvraag of verzoek voor u opstellen en indienen. Indien gewenst kan ik u ook helpen bij het voeren van mondeling vooroverleg met de gemeente of dit vooroverleg voor u verzorgen;

  • begeleiding van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Ik zorg er voor dat de omgevingsvergunning op de juiste manier wordt aangevraagd en voorzien is van alle informatie die nodig is voor de beoordeling. Verder onderhoud ik voor u het contact met de gemeente over het verloop van de vergunningsprocedure zodat eventuele knelpunten zo snel mogelijk worden opgelost;

  • het maken van een ruimtelijke onderbouwing voor uw omgevingsvergunningaanvraag. Als u een aanvraag wilt indienen die afwijkt van het bestemmingsplan, kan het zijn dat de gemeente vraagt om een ruimtelijke onderbouwing van uw aanvraag, voordat deze in behandeling kan worden genomen. Een ruimtelijke onderbouwing is een document waarin uw project en de (eventuele) effecten daarvan op de omgeving worden beschreven en wordt toegelicht waarom dit project ruimtelijk aanvaardbaar is. Dit document kan ik voor u opstellen of u daarbij helpen door meelezen, meeschrijven of beoordelen van een al opgestelde (concept)tekst.


Terug naar de inhoud